Warunki uczestnictwa w angielskim obozie językowym z Si School dla dzieci i młodzieży

 

 1. Dane organizatora obozu językowego

1.1. Organizatorem obozu językowego jest Biuro Podróży „Event-tours”, ul. Zagórskiego 64, 71-810 Szczecin (we współpracy językowej ze szkołą językową Si School).

 1. Informacja o obozie językowym

2.1. Obozy językowe od 1 do 16.07.2023 odbędą się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Kaleńsko, PHU „DJ INWEST” Dariusz Jedliński, z siedzibą w Czaplinku, 78-550, przy ulicy Stare Kaleńsko 1. Obóz językowy od 26.07 do 2.08.2023 odbędzie się w Karpaczu w OW Zielone Wzgórze,
58-540 Karpacz, przy ul. Poznańska 5.

2.2. Obóz odbędzie się w 3 turnusach: turnus I – 01.07.-08.07.2023 roku, turnus II – 09.07-16.07.2023 roku oraz turnus III – 26.07-02.08.2023 roku..

2.3. Grupa obozowa może liczyć do 15 osób. Wiek uczestników w każdej grupie to 7-15 lat. Grupy tworzone są w oparciu o zapis Uczestnika, który wybiera odpowiednią datę. Ilość i wielkość grup może się różnić(grup organizator przewiduje maksymalnie 4).

 1. Pełny koszt uczestnictwa jednej osoby w jednym turnusie obozu wynosi 2450 zł. Kwota ta może być pomniejszona o zniżki wynikające z aktualnie obowiązujących promocji.
 2. Organizator zapewni każdemu uczestnikowi obozu:

– 7 dni bezpośredniej nauki języka angielskiego w formie zajęć sportowych, projektów i warsztatów tematycznych odbywających się w języku instrukcji, tj. angielskim,

– 1 lub 2 bloki dziennie zajęć drugiego języka do wyboru: hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, chiński,

– materiały do nauki języków oraz dostęp do sali z odpowiednim sprzętem;

–  udział w programie rekreacyjno-sportowym – do dyspozycji uczestników obozu na terenie ośrodka jest: jezioro wraz z plażą i pomostem oraz dostęp do sprzętów typu: łódki, kajaki, rowery wodne; mini golf, park linowy, sale gimnastyczne, kawiarnia wraz z salą dyskotekowo-zajęciową i piłkarzykami, boisko do siatkówki plażowej, koszykówki oraz piłki nożnej, siłownia, sauna, salka do tenisa stołowego oraz lotek, rowery, strzelnica, tor łuczniczy, sala z bilardem oraz X-boxem oraz sala telewizyjna i czytelnicza;

– zakwaterowanie w 2-6-osobowych pokojach z łazienkami w budynku mieszkalnym na terenie ośrodka,

– pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, napoje bez ograniczeń),

– wieczór z ogniskiem;

– co najmniej jedną wycieczkę półdniową oraz warsztaty pokazujące kulturę regionalną(m.in. pieczenia chleba lub ceramiczne)*,

– całodobową opiekę,

– podstawową opiekę medyczną,

– opiekę ratowników wodnych,

– ubezpieczenie NNW,

– świadectwo uczestnictwa w koloniach wraz z informacją o zrealizowanych zajęciach językowych,

 

*w zależności od wytycznych GiS oraz MEN

 

 1. Zasady zapisu na obóz językowy

5.1. Uczestnik (rodzic/e lub prawny opiekun) dokona wstępnej rezerwacji miejsca przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.si-school.pl, potwierdzając tym samym akceptację warunków umowy oraz jej zawarcie.

5.2. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 500PLN ustalonej w Umowie. Dane do wpłaty: 64109028060000000153010810.

5.3. Uczestnik/Opiekun prawny wypełni Kartę Uczestnika. (Uwaga: w przypadku zapisywania więcej niż jednego dziecka, należy wypełnić oddzielną kartę dla każdego uczestnika.) oraz podpisze Regulamin uczestnictwa w obozie, który osobiście przekaże Wychowawcy w pierwszym dniu obozu.

5.4. Uczestnik poda w Karcie Uczestnika szczegółową informację, na jaki aspekt zdrowia dziecka należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie jego pobytu na obozie (np. alergie). Karta powinna zostać potwierdzona przez uprawnionego lekarza oraz przekazana organizatorowi w umówionym terminie, tj. nie później niż do końca czerwca 2023 roku.

5.5. Podpisanie przez rodzica/ów lub przez prawnego opiekuna Karty Uczestnika oznacza, że niniejsze Warunki Uczestnictwa dziecka w obozie językowym zostały zaakceptowane.

5.6. O ostatecznym przyjęciu dziecka na wybrany turnus decyduje kolejność wpłat. Wpłata zaliczki powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w Umowie, tj. w ciągu trzech dni roboczych od momentu dokonania zapisu poprzez stronę internetową Organizatora. Przy wpłacie do 28.02.2023 klient dostaje zniżkę w wysokości 50PLN od ceny podstawowej, tj. 2450PLN. Klient ma obowiązek dokonania zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później niż w terminie wskazanym w Umowie, tj. do końca maja 2023 roku.

5.7. Na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia właściwego turnusu, organizator prześle na adres e-mail uczestnika szczegóły dotyczące wyjazdu oraz wszystkie niezbędne informacje dodatkowe.

5.8.Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w obozie.

5.9. Każdy z Uczestników uczący się w Polsce, zobowiązany jest do posiadania ważnej Legitymacji Uczniowskiej.

 

 

 1. Zasady rezygnacji z obozu językowego

6.1. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, organizator uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy organizator  może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

6.2. Brak dokumentów wymaganych przez Organizatora lub ich nieterminowe złożenie uprawnia do odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy Organizator może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia obozu.

6.3. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w obozie, organizator zwróci 100 % wpłaconych kwot, o ile zgłoszenie rezygnacji nastąpi najpóźniej do 31.05.2023.

6.4. Po tych terminach zwrot wniesionych opłat nie będzie możliwy.

6.5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w obozie w trakcie jego trwania, uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów.

6.6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników organizator uprawniony jest do odwołania obozu.

6.7. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w obozie, jest mniejsza niż Minimalna Liczba Uczestników, a Organizator powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem obozu;
2) organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem obozu.

 1. Klient może – bez zgody organizatora – przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w obozie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli Klient zawiadomi o tym Organizatora na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Za przeniesienie uprawnień przysługujących z tytułu umowy pobierana jest opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł.

 

 

 

 1. Koszty przejazdu
 2. organizator zorganizuje dowóz uczestników na miejsce obozu i z powrotem ze Szczecina.**
 3. Uczestnicy obozu mogą dojechać na miejsce obozu i z powrotem we własnym zakresie.

 

***w zależności od wytycznych GiS oraz MEN środek transportu może się różnić od przewidzianego transportu

 

 1. Regulamin obozu językowego

 

 1. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego i spokojnego wypoczynku, w trakcie trwania obozu językowego bezwzględnie obowiązuje regulamin kursu.
 2. Uczestnikowi obozu nie wolno:
 • opuszczać ośrodka bez pozwolenia opiekuna,
 • kąpać się w jeziorze bez pozwolenia opiekuna,
 • przebywać poza swoją sypialnią po godzinie 22,
 • spożywać alkoholu i palić tytoniu oraz narkotyków lub innych środków odurzających.

 

 1. Odpowiedzialność uczestnika obozu

 

 1. Uczestnik obozu językowego jest zobowiązany do:
 • szanowania wszelkiego sprzętu należącego do ośrodka i organizatora obozu; w przypadku spowodowania szkody rodzice lub opiekunowie uczestnika odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody zobowiązani są do jej naprawienia lub poniesienia kosztów naprawy/wymiany szkody;
 • udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach;
 • informowania przed zajęciami opiekunów i nauczycieli o każdorazowej niedyspozycji;
 • bezwzględnego przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń kadry.
 1. Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników obozu językowego, samowolne oddalenie się uczestnika z terenu obozu, kąpiel w jeziorze bez zgody opiekuna oraz drastyczne naruszenie norm współżycia społecznego daje organizatorowi prawo do usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty stanowiące własność uczestników a zagubione przez nich w trakcie obozu.

 

 1. Ramowy plan wypoczynku:

8.00 pobudka

8.30 rozruch

8.45 śniadanie

10.00-13.00 zajęcia w grupach (językowe, sportowe, warsztatowe, czas wolny)

13.30 obiad

14.30 – 17.30 zajęcia w grupach (językowe, sportowe, warsztatowe, czas wolny)

18.00 – kolacja

20.00-21.00 gry i zabawy integracyjne

22.00 cisza nocna

 

 1. COVID-19: będziemy przestrzegać zaleceń Ministerstwa Zdrowia, GIS i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. organizacji form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

UWAGA: Poniższe postanowienia mogą ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Oprócz standardowych procedur zapewnienia bezpieczeństwa będziemy przestrzegać zaleceń określonych przez Ministerstwo Zdrowia i GIS (m.in. badanie temperatury przed wyjazdem). Ośrodek oraz całe używane podczas zajęć wyposażenie są dezynfekowane każdego dnia lub każdorazowo po użyciu(np. toalety). Posiłki przygotowywane są w kuchni spełniającej standardy sanitarno-epidemiologiczne, a podczas aktywności wspólnych zachowane są zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Czy otrzymam zwrot środków jeżeli obóz się nie odbędzie?

Oczywiście. Jeżeli obóz nie dojdzie do skutku ze względu na pandemię, niezebranie się grupy lub niemożliwe do spełnienia warunki sanitarne to zostanie Państwu zwrócona pełna wpłacona kwota. O takiej sytuacji będziemy informować najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem obozu.

Co jeżeli dziecko przed zajęciami zachoruje lub będzie miało kontakt z osobą zarażoną wirusem?

W takim przypadku będziemy oferować vouchery na przyszły rok lub zwrot środków w wysokości 50% wpłaconej sumy.

W momencie rozpoczęcia obozu (przy wejściu uczestników do środka transportu) będzie mierzona temperatura i tylko uczestnicy bez gorączki będą dopuszczani do uczestnictwa.

Prawny opiekun będzie musiał dostarczyć na miejsce zbiórki oświadczenie, że dziecko nie jest chore oraz nie miało kontaktu z osobą zarażoną (o ile taka informacja jest dostępna).

Co jeżeli dziecko źle się poczuje podczas obozu?

Zostanie otoczone opieką w osobnym pomieszczeniu do czasu przyjazdu rodziców. Organizator zapewnia izolatkę oraz podstawową opiekę medyczną.

W przypadku wystąpienia zarażenia COVID-19 nie będą zwracane środki za niewykorzystaną część zajęć.

 

 1. Postanowienia końcowe:

12.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące obozu  Klient powinien zgłaszać niezwłocznie kierownikowi wypoczynku lub organizatorowi. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przedstawicielowi lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sischoolwakacje@gmail.com.

12.2. Wyrażam pełną, zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym w mediach społecznościowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.