Regulamin zajęć w Szkole językowej Si School

1. Informacje ogólne dotyczące umowy

 1. Regulamin dotyczy umowy pomiędzy firmą : Szkoła językowa Si-School Monika Bryła, ul. Zaściankowa 50, 71-230 Szczecin,  NIP: 852-206-01-75, zwana dalej Szkołą oraz Słuchaczem / Opiekunem / Płatnikiem.
 2. Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia kursu językowego przez Szkołę Językową Si-School.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. rok szkolny 2018/2019 podzielony na dwa semestry: zimowy (od 18 września 2018r. do 27 stycznia 2019r.) oraz letni (od 11 lutego 2019r. do 30 maja 2019r.) z możliwością jej rozwiązania opisaną w paragrafie 4 niniejszego regulaminu.
 4. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego, w parze lub grupowego kursu wybranego języka w określonym wymiarze godzin.
 5. Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę lektorską, programy nauczania, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kursu.
 6. Szkoła prowadzi nadzór metodyczny nad lektorami.
 7. Kurs obejmuje 30 jednostek lekcyjnych w przypadku kursu indywidualnego i w parze.
 8. Kurs obejmuje 30 jednostek lekcyjnych. W przypadku grup, w których z powodu rozkładu dodatkowych dni wolnych obowiązujących w szkołach państwowych liczba lekcji będzie mniejsza, zaproponowane zostaną dodatkowe zajęcia językowe w miesiącu czerwcu 2019 r.
 9. Kurs obejmuje 60 lub 90 minut zajęć, szczegółowy harmonogram oraz częstotliwość zajęć ustalane są indywidualnie ze Słuchaczami.
 10. Zajęcia nie odbywają się w święta, dni ustawowo wolne od pracy (kalendarz roku szkolnego 2018/2019 dostępny online – si-school.pl/kalendarz/).
 11. Zapisu na kurs można dokonać w siedzibie szkoły (ul. Zaściankowa 50), telefonicznie (724 945 252) lub online (https://si-school.pl/zapisy-online/). Przy zapisie telefonicznym Słuchacz zobowiązany jest do wizyty w siedzibie szkoły lub dokonania zgłoszenia online w celu akceptacji regulaminu Szkoły.
 12. Po dokonaniu zapisu na kurs drogą elektroniczną Słuchacz otrzymuje mailowo potwierdzenie zapisu.
 13. Kurs rozpoczyna się tylko po podpisaniu umowy w siedzibie Szkoły lub po elektronicznym zaakceptowaniu umowy i odesłaniu maila z pisemną akceptacją warunków, co jest równoznaczne z przystaniem na warunki umowy.

2. Cena kursu

 1. Cennik zajęć jest dostępny online (https://si-school.pl/cennik/).
 2. Pierwsze zajęcia kursu są zajęciami próbnymi – płatnymi jednorazowo, po których słuchacz decyduje się na podpisanie umowy lub też nie. Opłata za zajęcia próbne w przypadku przystąpienia do kursu rocznego jest zwracana przed uiszczeniem opłaty całorocznej za kurs.
 3. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania opłat w całości lub w ratach w terminie; gotówką w siedzibie Szkoły lub na konto: mBank 06 1140 2004 0000 3402 7631 6684
 4. Terminy płatności za semestr zimowy:
  • płatność jednorazowa:  26.10.18,
  • płatność w ratach: I rata do 19.10.18;  II rata do 14.12.18.
 5. Terminy płatności za semestr letni:
  • płatność jednorazowa:  22.03.19,
  • płatność w ratach: I rata do 22.03.19; II rata do 18.04.19.
 6. W przypadku NIE opłacenia kursu w wyznaczonym terminie Słuchacz nie może uczestniczyć w dalszej części kursu do momentu uiszczenia opłaty. Zajęcia, które ominął Słuchacz, nie mogą być odrobione.
 7. Szkoła może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Płatnik, mimo wezwania Szkoły, zalega z uiszczeniem opłaty dłużej niż miesiąc. Wypowiedzenie umowy skutkuje brakiem możliwości kontynuowania kursu w Szkole przez Słuchacza, nie zwalnia Słuchacza natomiast z konieczności wniesienia opłaty za odbyte zajęcia zgodnie z harmonogramem płatności.
 8. Materiały uzupełniające tj.(kserokopie, testy kwalifikacyjne, testy diagnostyczne) są wliczone w cenę kursu. Jeśli lektor zadecyduje w porozumieniu ze Słuchaczami, że realizowany będzie materiał na bazie podręcznika, Słuchacz zobowiązuje się nabyć go we własnym zakresie. Szkoła ma możliwość udostępnienia zniżki do księgarni językowej, informacji udzieli recepcja.
 9. Dokonanie płatności za kurs (w całości lub w części) jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej oraz akceptacją Warunków Umowy na Kurs Językowy w Si-School.
 10. Szkoła nie pobiera innych dodatkowych opłat.

3. Sprawy organizacyjne

 1. Grupa mini liczy 3 osoby, grupy standardowe liczą minimalnie 4 osoby, a maksymalnie 8 osób. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w okresie formowania się grup, ilość słuchaczy w grupie może być tymczasowo większa niż 8.
 2. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby słuchaczy i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowego dyplomu językowego.
 3. Opiekun bierze odpowiedzialność za słuchacza.
 4. W szczególnych przypadkach szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w dowolnym momencie trwania kursu.
 5. W siedzibie szkoły dzieci mogą czekać na zajęcia lub na rodziców po ich zakończeniu. Proszone są wtedy o ciszę ze względu na trwające zajęcia.
 6. Jeśli zajęcia nie spełniają oczekiwań ucznia, bardzo prosimy o informację (bezpośrednio do lektora lub właścicielki) – naszym celem jest dopasowanie się do potrzeb słuchaczy.

  ODRÓBKI
 7. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia, w przeciwnym razie nie ma możliwości ich odrobienia.
 8. Kurs indywidualny – jeśli Słuchacz odpowiednio wcześnie powiadomi Szkołę o nieobecności, zajęcia podlegają odrobieniu. W przypadku niedotrzymania terminu powiadomienia Szkoły o nieobecności na zajęciach, nie ma możliwości odrobienia zajęć.
 9. Kurs w parze –  jeśli Słuchacz odpowiednio wcześnie powiadomi Szkołę o nieobecności, zajęcia podlegają odrobieniu. Jeżeli drugi Słuchacz z pary przychodzi na zajęcia według harmonogramu i odbywa je INDYWIDUALNIE (60min), odbyte zajęcia rozliczane są jako dwa spotkania w parze (2x30min).
 10. Kurs grupowy trzyosobowy – odwołane zajęcia podlegają odróbce z inną grupą. W przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą obowiązują następujące zasady odrabiania:
  • 3 odwołane zajęcia grupowe = 1 zajęcia indywidualne (termin ustalany indywidualnie);
 11. Kurs grupowy cztero- i więcej – osobowy – odwołane zajęcia podlegają odróbce z inną grupą. W przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą, obowiązują następujące zasady odrabiania:
  • 4 odwołane zajęcia grupowe = 1 zajęcia indywidualne (termin ustalany indywidualnie);
 12. W szczególnych przypadkach, gdy nie można zastosować powyższych zasad, obowiązywać będą indywidualne ustalenia pomiędzy Słuchaczem a Szkołą.
 13. Zajęcia odrabiane mogą być w terminie dogodnym dla Słuchacza i Szkoły, ustalonym z lektorem oraz recepcją Szkoły.
 14. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły brakujące zajęcia zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Słuchaczy lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.

4. Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy następuje po okresie miesięcznego wypowiedzenia (może je złożyć każda ze stron).
 2. Rezygnacja z kursu musi być złożona na piśmie w siedzibie szkoły.
 3. Czasowa nieobecność słuchacza nie jest przyjmowana przez szkołę jako rezygnacja z kursu i nie zwalnia słuchacza z płatności.
 4. Słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaty za niewykorzystane zajęcia. Wysokość zwrotu części wpłaty określa różnica pomiędzy całkowitą wpłatą a kosztem zajęć naliczonym do końca okresu wypowiedzenia.
 5. Wysokość zwrotu określa różnica pomiędzy całkowitą wpłatą a kosztem wykorzystanych zajęć naliczanych do końca okresu wypowiedzenia.
 6. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę natychmiastowo ze słuchaczem, jeżeli ten stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób w szkole, zachowuje się niestosownie, jest wulgarny, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz zachowuje się niezgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia międzyludzkiego.

5. Postanowienia końcowe

 1. Powyższy regulamin obowiązuje Płatnika od chwili podpisania umowy lub dokonania wpłaty. Po przekazaniu umowy przez szkołę do Płatnika Płatnik ma 7 dni na pisemne lub telefoniczne odstąpienie od kursu. Jeśli tego nie zrobi, umowę uważa się za ważną.  Wyjątkiem jest pkt 15 dotyczący zajęć próbnych.
 2. Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w wypadku braku możliwości porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Szkoły.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wyrażam pełną, zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym w mediach społecznościowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.