Regulamin zajęć w Szkole językowej Si School

Informacje ogólne dotyczące umowy

 

 1. Regulamin dotyczy umowy pomiędzy firmą : Szkoła językowa Si School Aleksandra Rek, ul. Zaściankowa 50, 71-230 Szczecin,  NIP: 851-286-95-50, zwana dalej Szkołą oraz Słuchaczem / Opiekunem / Płatnikiem.
 2. Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia kursu językowego oraz kursu matematyki przez Szkołę Językową Si-School.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. rok szkolny 2023/2024 podzielony na trzy trymestry: jesienny (10 zajęć od 18 września 2023r.), zimowy(od 11tych zajęć, kolejne 10 zajęć) oraz letni (od 21wszych zajęć, kolejne 10 zajęć.) z możliwością jej rozwiązania opisaną w paragrafie 4 niniejszego regulaminu.
 4. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego, w parze lub grupowego kursu wybranego języka/matematyki w określonym wymiarze godzin, stacjonarnie lub w trybie online wedle zapotrzebowania Słuchacza, lub tylko online w przypadku przymusowego zamknięcia Szkół z powodów epidemiologicznych.
 5. Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę lektorską, programy nauczania, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kursu.
 6. Szkoła prowadzi nadzór metodyczny nad lektorami.
 7. Kurs obejmuje 30 jednostek lekcyjnych w przypadku kursu indywidualnego i w parze.
 8. Kurs obejmuje 30 jednostek lekcyjnych w przypadku grup. Grupom, w których z powodu rozkładu dodatkowych dni wolnych obowiązujących w szkołach państwowych liczba lekcji będzie mniejsza do końca maja 2024, zaproponowane zostaną dodatkowe zajęcia językowe w czerwcu 2024r.
 9. Kurs może obejmować 45, 60 lub 90 minut zajęć, szczegółowy harmonogram oraz częstotliwość zajęć ustalane są indywidualnie ze Słuchaczami.
 10. Zajęcia nie odbywają się w święta, dni ustawowo wolne od pracy (kalendarz roku szkolnego 2023/24 dostępny jest online ).
 11. Zapisu na kurs można dokonać w siedzibie szkoły (ul. Zaściankowa 50), telefonicznie (724 945 252) lub online (https://si-school.pl/zapisy-online/). Przy zapisie telefonicznym Słuchacz zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia online w celu akceptacji regulaminu Szkoły.
 12. Po dokonaniu zapisu na kurs drogą elektroniczną Słuchacz otrzymuje mailowo potwierdzenie zapisu wraz z informacją o zaliczce.
 13. Kurs rozpoczyna się tylko po elektronicznym zaakceptowaniu umowy i odesłaniu maila z pisemną akceptacją warunków, co jest równoznaczne z przystaniem na warunki umowy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ponadto wpłata zaliczki, której wysokość ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju, ilości a zatem ceny kursu dla poszczególnego Słuchacza.
 14.  W przypadku przymusowej zmiany formy nauczania w szkołach, narzuconej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, związanej z sytuacja epidemiologiczną w kraju(COVID-19), szkoła językowa Si School zobowiązuje się kontynuować wybrane przez Słuchaczy kursy w formie online. Mogą zostać wprowadzone stosowne zmiany takie jak: podział grupy zapewniający lepsze warunki techniczne prowadzenia zajęć lub zmiana terminu czy też lektora.
 15. W przypadku przymusowej zmiany formy nauczania, narzuconej Szkole przez podmioty zewnętrzne(MEN, itp), kurs jest kontynuowany w formie online, a Słuchacza obowiązuje standardowy okres wypowiedzenia. Oznacza to, że jeśli Szkoła prowadzi kurs z przyczyn epidemiologicznych online zamiast stacjonarnie, Słuchacz otrzymuje usługę zgodną z postanowieniami regulaminu i sama zmiana formy nauczania nie jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy.

Cena kursu

 1. Cennik zajęć jest dostępny online (https://si-school.pl/cennik/).
 2. Pierwsze zajęcia kursu są zajęciami próbnymi odpłatnymi, po których odstąpienie od umowy następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku nieprzystąpienia do kursu na okres min. jednego semestru, zajęcia próbne podlegają opłacie jako jednorazowe zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania opłat w całości lub w ratachw terminie; gotówką w siedzibie Szkoły lub na kontomBank 14 1140 2004 0000 3102 8174 5971
 4. Terminy płatności:
  1. za trymestr jesienny:
   • płatność jednorazowa:  30.09.23
   • płatność w ratach: I rata do 30.09.23, II rata do 14.10.23.
  2. za trymestr zimowy :
   • płatność jednorazowa:  10.01.24
   • płatność w ratach: I rata do 10.01.24, II rata do 22.02.24.
  3. za trymestr letni :
   • płatność jednorazowa:  10.03.24
   • płatność w ratach: I rata do 10.03.24, II rata do 22.04.24.
 5. W przypadku NIEopłacenia kursu w wyznaczonym terminie Słuchacz nie może uczestniczyć w dalszej części kursu do momentu uiszczenia opłaty. Zajęcia, które ominął Słuchacz, nie mogą być odrobione.
 6. Szkoła może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Płatnik, mimo wezwania Szkoły, zalega z uiszczeniem opłaty dłużej niż miesiąc. Wypowiedzenie umowy skutkuje brakiem możliwości kontynuowania kursu w Szkole przez Słuchacza, nie zwalnia Słuchacza natomiast z konieczności wniesienia opłaty za odbyte zajęcia zgodnie z harmonogramem płatności.
 7. Materiały uzupełniające tj.(kserokopie, testy kwalifikacyjne, testy diagnostyczne) są wliczone w cenę kursu. Jeśli lektor zadecyduje w porozumieniu ze Słuchaczami, że realizowany będzie materiał na bazie podręcznika, Słuchacz zobowiązuje się nabyć go we własnym zakresie. Szkoła ma możliwość udostępnienia zniżki do księgarni językowej, informacji udzieli recepcja.
 8. Dokonanie płatności za kurs (w całości lub w części) jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej oraz akceptacją Warunków Umowy na Kurs Językowy w Si-School.
 9. Szkoła zastrzega sobie możliwość zaktualizowania cen kursów po pierwszym trymestrze w związku ze zmieniającymi się kosztami prowadzenia działalności oraz eksploatacji szkoły.
 10. Szkoła nie pobiera innych dodatkowych opłat.

Sprawy organizacyjne

 1. Grupa mini liczy 3 osoby, grupy standardowe liczą minimalnie 4 osoby, a maksymalnie 8 osób. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w okresie formowania się grup, ilość słuchaczy w grupie może być tymczasowo większa niż 8.***
 2. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby słuchaczy i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowego dyplomu językowego.
 3. Opiekun bierze odpowiedzialność za słuchacza i jego zachowanie, ale w trakcie trwania zajęć każdy kursant jest pod opieką lektora.
 4. W szczególnych przypadkach szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w dowolnym momencie trwania kursu.
 5. W siedzibie szkoły dzieci mogą czekać na zajęcia lub na rodziców po ich zakończeniu. Proszone są wtedy o ciszęze względu na trwające zajęcia.***
 6. Jeśli zajęcia nie spełniają oczekiwań ucznia, bardzo prosimy o informację (bezpośrednio do lektora lub właścicielki) – naszym celem jest dopasowanie się do potrzeb słuchaczy.

  ODRÓBKI
 7. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia,w przeciwnym razie nie ma możliwości ich odrobienia.
 8. Kurs indywidualny – jeśli Słuchacz odpowiednio wcześnie powiadomi Szkołę o nieobecności, zajęcia podlegają odrobieniu. W przypadku niedotrzymania terminu powiadomienia Szkoły o nieobecności na zajęciach, nie ma możliwości odrobienia zajęć.
 9. Kurs w parze –  jeśli Słuchacz odpowiednio wcześnie powiadomi Szkołę o nieobecności, zajęcia podlegają odrobieniu. Jeżeli drugi Słuchacz z pary przychodzi na zajęcia według harmonogramu i odbywa je INDYWIDUALNIE (60min), odbyte zajęcia rozliczane są jako dwa spotkania w parze (2x30min).
 10. Kurs grupowy trzyosobowy – odwołane zajęcia podlegają odróbce z inną grupą. W przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą obowiązują następujące zasady odrabiania:
  • 3 odwołane zajęcia grupowe = 1 zajęcia indywidualne (termin ustalany indywidualnie);
 11. Kurs grupowy cztero- i więcej – osobowy – odwołane zajęcia podlegają odróbce z inną grupą. W przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą, obowiązują następujące zasady odrabiania:
  • 4 odwołane zajęcia grupowe = 1 zajęcia indywidualne (termin ustalany indywidualnie);
 12. W szczególnych przypadkach, gdy nie można zastosować powyższych zasad, obowiązywać będą indywidualne ustalenia pomiędzy Słuchaczem a Szkołą.
 13. Zajęcia odrabiane mogą być w terminie dogodnym dla Słuchacza i Szkoły, ustalonym z lektorem oraz recepcją Szkoły.
 14. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły brakujące zajęcia zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Słuchaczy lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.

POGOTOWIE NAUKOWE

15. W okresie nauki zdalnej prowadzonej w szkołach w okresie pandemii, Si School organizuje pomoc w nauce dla uczniów od 1 klasy szkoły podstawowej.

16. Zajęcia „pogotowia naukowego” są przygotowywane na potrzeby ucznia w uzgodnieniu z Opiekunem: materiał do omówienia, powtórzenia lub utrwalenia przekazywany jest Szkole przez Ucznia lub Opiekuna. Materiał nie musi dotyczyć przedmiotów związanych z językami obcymi: może to być program nauczania zintegrowanego dla klas 1-3 lub inne przedmioty w przypadku uczniów od 4 klasy.

17. Zajęcia „pogotowia naukowego” prowadzone są przez nauczycieli Si School, po uzgodnieniu terminu z Opiekunem. Mogą odbywać się w siedzibie Si School, u ucznia(jeśli dojazd w dogodnych godzinach jest możliwy) lub online.

18. W zajęciach uczestniczyć można indywidualnie lub w grupie. Warunkiem zorganizowania zajęć grupowych jest ten sam poziom lub materiał do omówienia dla całej grupy: uczniowie mogą być z tej samej klasy lub rocznika.

Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy następuje po okresie miesięcznego wypowiedzenia (może je złożyć każda ze stron).
 2. Rezygnacja z kursu musi być złożona na piśmie – w siedzibie szkoły lub mailowo.
 3. Czasowa nieobecność słuchacza nie jest przyjmowana przez szkołę jako rezygnacja z kursu i nie zwalnia słuchacza z płatności.
 4. Słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaty za niewykorzystane zajęcia. Wysokość zwrotu części wpłaty określa różnica pomiędzy całkowitą wpłatą a kosztem zajęć naliczonym do końca okresu wypowiedzenia.
 5. Wysokość zwrotu określa różnica pomiędzy całkowitą wpłatą a kosztem wykorzystanych zajęć naliczanych do końca okresu wypowiedzenia.
 6. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę natychmiastowo ze słuchaczem, jeżeli ten stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób w szkole, zachowuje się niestosownie, jest wulgarny, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz zachowuje się niezgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia międzyludzkiego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Powyższy regulamin obowiązuje Płatnika od chwili potwierdzenia jego akceptacji podczas zapisu.
 2. Po przekazaniu umowy przez szkołę do Płatnika Płatnik ma 7 dni na pisemne lub telefoniczne odstąpienie od kursu. Jeśli tego nie zrobi, umowę uważa się za ważną.  Wyjątkiem jest pkt 15 dotyczący zajęć próbnych.
 3. Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w wypadku braku możliwości porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Szkoły.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Wyrażam pełną, zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym w mediach społecznościowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

***

Regulamin funkcjonowania i organizacji pracy w szkole języków obcych Si School w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, powszechnie obowiązujących przepisów, a także wytycznych MKiDN

 

 1. Si School Aleksandra Rek, 71-230 Szczecin, mieszczące się przy ulicy Zaściankowej 50, zwana dalej „Szkołą”, czynny jest w godzinach 8.30- 21.00.
 2. W budynku Si School może jednorazowo przebywać maksymalnie tyle osób, ile wskazane jest w wytycznych epidemiologicznych według metrażu sal oraz części wspólnych Szkoły.
 3. Uczniowie oraz pracownicy przychodzący do Si School zobowiązują się do pojawiania się w budynku Szkoły tylko pod warunkiem bycia w dobrym stanie zdrowia oraz nieprzejawiania symptomów zarażenia wirusem SARS-CoV-2  ani żadną inną chorobą oraz nieprzebywania w kontakcie z osobą na kwarantannie.
 4. Na terenie Szkoły mogą przebywać tylko Uczniowie odbywający w danej chwili lekcji oraz lektorzy i pozostali pracownicy. Płatnicy oraz Opiekunowie proszeni są o uprzedni kontakt z Recepcją w przypadku konieczności umówienia spotkania.
 5. Przebywający na terenie Szkoły zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej w częściach wspólnych, poza salami lekcyjnymi.
 6. Obowiązku określonego w pkt. 4 nie stosuje się w przypadku: a) dziecka do ukończenia 4. roku życia; b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane.
 7. Przerwa między zajęciami wynosi 5 minut. W czasie przerwy odbywa się wietrzenie sal z dezynfekcją używanych przez Uczniów oraz lektorów przedmiotów znajdujących się w danej sali, w tym stołów oraz krzeseł. Sale wietrzone są również w trakcie trwania zajęć.
 8. Zajęcia w Si School odbywają się przy zastosowaniu wskaźnika, według którego na jednego Uczestnika musi przypadać co najmniej 4m2.
 9. W obszarze recepcyjnym oraz poczekalni jednorazowo może przebywać 6 osób, przy zachowaniu 2 metrów odległości pomiędzy osobami.
 10. Przed wejściem do Si School każdy klient jest zobowiązany do podania pracownikowi  swoich danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu). Dane te będą wykorzystywane jedynie w przypadku, gdyby stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u danej osoby.
 11. Wchodzący do Szkoły zobowiązani są do umycia rąk z użyciem mydła dezynfekującego.
 12. Szkoła zapewnia zwiedzającym środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne oraz mydło).
 13. W Szkole zamieszczono instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz zakładania i zdejmowania maseczek.
 14. W toalecie w Szkole jednorazowo może przebywać jedna osoba.
 15. Si School zapewnia sprzęt i środki do sprzątania, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych oraz powierzchni płaskich. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych.
 16. W Si School nie funkcjonuje szatnia.
 17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych Uczeń musi niezwłocznie zostać odebrany przez Opiekuna.
 18. Regulamin sanitarny widnieje również na stronie internetowej https://si-school.pl/regulamin-zajec-w-szkole-jezykowej-si-school/.
 19. Każdy Uczeń, Płatnik oraz Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i bezwzględnym przestrzeganiem go. Pracownicy Si School są zobowiązani do pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu.