Regulamin zajęć wakacyjnych

I. Informacje ogólne dotyczące umowy/General info.

1.Regulamin dotyczy umowy pomiędzy firmą : Szkoła językowa Si-School Monika Bryła, ul. Zaściankowa 50, 71-230 Szczecin, NIP: 852-206-01-75, zwana dalej Szkołą oraz Uczestnikiem/ Opiekunem/Płatnikiem.
The contract is signed between Szkoła językowa Si-School Monika Bryła, Zaściankowa 50, 71-230 Szczecin, NIP: 852-206-01-75, referred to as The School and the Participant/ Guardian/ Payer.

2. Regulamin uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach językowych („Regulamin”), stanowi dokument określający ogólne warunki uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach językowych organizowanych dla dzieci w wieku 7-15 lat w grupach do 12 osób.
The regulations define general conditions of the participation in the summer daycamp organized by The School for children aged 7-15 in groups of maximum 12 participants.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06. 2019 r.
The regulations apply from 01/06/2019.

4. Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia jedniodniowych warsztatów językowych w lipcu oraz sierpniu 2019 przez Szkołę Językową Si-School.
The regulations concern the organisation and implementation of the summer daycamp in July and August 2019. By “daycamp” The School means different daily activities carried out between 8 am and 4 pm with no overnight stay included.

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. wybrane dni zajęć w lipcu lub sierpniu 2019.
The contract is signed for the period of the chosen days of the workshops.

6. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z językiem angielskim i drugim językiem opcjonalnym, w wymiarze dnia rozumianego jako 8 godzin. Ilość dni wybierana jest przez uczestnika.
The School will organise the daycamp with English as the language of instruction and a second optional language course. It will last one day understood as 8 hours for as many days as the participant chooses.
7. Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę lektorską, program zajęć, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zajęć wakacyjnych.
The School provides teachers, facilities and materials needed according to an adequate programme.

8. Kurs językowy każdego dnia obejmuje 45 minut zajęć dwa razy dziennie, szczegółowy harmonogram zajęć półkolonii ustalony będzie w zależności od liczebności grupy, wieku uczestników oraz pogody.
The second language course is done twice a day, for 45 minutes per lesson. A detailed schedule will be adapted to each group and weather conditions.

II. Zapisy oraz cena kursu/ Sign-up form and price.

10.  Zapisu na kurs można dokonać w siedzibie szkoły (ul. Zaściankowa 50), telefonicznie (724 945 252) lub online (https://si-school.pl/zapisy-online/). Przy zapisie telefonicznym Uczestnik zobowiązany jest do wizyty w siedzibie szkoły lub dokonania zgłoszenia online w celu akceptacji regulaminu Szkoły.
The sign-up form is available online (https://si-school.pl/zapisy-online/). It is also possible to sign up calling 724 945 252 or personally at Zaściankowa 50.

11. Po dokonaniu zapisu na kurs drogą elektroniczną Uczestnik otrzymuje mailowo potwierdzenie zapisu.
The confirmation is sent electronically upon the registration.

12. Uczestnictwo w zajęciach rozpoczyna się tylko po podpisaniu umowy w siedzibie Szkoły lub po elektronicznym zaakceptowaniu umowy i odesłaniu maila z pisemną akceptacją warunków, co jest równoznaczne z przystaniem na warunki umowy.
The participation in the camp is only possible after having accepted the regulations.

13. O pierwszeństwie udziału w zajęciach wakacyjnych decyduje termin zapisu, z uwagi na fakt, że ilość miejsc jest ograniczona, po potwierdzeniu zapisu online przez Organizatora Płatnik uiszcza opłatę rezerwacyjną w kwocie 150zł gotówką w siedzibie Szkoły lub na konto: mBank 06 1140 2004 0000 3402 7631 6684.
There is a limited number of participants per workshop therefore the date of registration determines the possibility to participate. Upon the confirmation of the registration done by the School, the payer is obliged to pay an advance of 150PLN at The School or with a bank transfer: mBank 06 1140 2004 0000 3402 7631 6684.

14. Cena jednego dnia zajęć to 106zł/ osoba/dzień.
The price of a day camp is 106PLN per person per day.

15. Od powyższej ceny 5% zniżki przysługuje rodzeństwom, stałym klientom Si School oraz osobom, z których polecenia następuje zapis. Zniżki nie kumulują się.
A 5% discount applies to The School regular customers, siblings and each recommending participant.

16. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w całości w terminie do 30.06; gotówką w siedzibie Szkoły lub na konto: mBank 06 1140 2004 0000 3402 7631 6684.
The total payment needs to be done by 30.06.2019.

17. Dokonanie płatności za półkolonię jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej oraz akceptacją Warunków Umowy na zajęcia wakacyjne w Si-School.
The payments is equivalent to signing the contract and accepting the regulations of The School.

18. Szkoła nie pobiera innych dodatkowych opłat, poza opłatami wyszczególnionymi w planie i opisanymi jako “wycieczki za dodatkową opłatą”. Plan dostępny będzie w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć( z uwagi na pogodę).
There are no additional fees unless predefined in the programme. A detailed schedule will be available one week prior to the camp due to the weather conditions.

III. Sprawy organizacyjne. Organisational matters.

19. Oferta Letnich Zajęć Językowych zawarta jest na stronie Organizatora www.si-school.pl oraz na profilu Facebook: Si School.
Visit www.si-school.pl of Si School on Facebook for the offer.

20. Grupa liczy 8-12 osób. Wiek uczestników w każdej grupie to 7-15 lat. Grupy tworzone są w oparciu o zapis Uczestnika, który wybiera odpowiednią datę. Ilość i wielkość grup może się różnić(grup organizator przewiduje maksymalnie 4).
Each group is composed of 8-12 participants. The participants are aged between 7 and 15. The groups are set based on the registration for a chosen day. The number of groups and the number of participants per group can differ from day to day. No more than 4 groups will be accepted.

21. Warunkiem rozpoczęcia letnich zajęć językowych jest zapisanie do grupy minimum 8 osób. W przypadku nie zapisania się do grupy wymaganej minimalnej ilości uczestników Organizator ma prawo do odwołania zajęć językowych w terminie 5 dni przed jego rozpoczęciem. Rodzic o tym fakcie zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Rodzicowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za kurs. Zwroty dokonywane są przelewem na wskazany przez Rodzica numer konta w terminie 3 dni roboczych od przekazania informacji o odwołaniu Półkolonii.
There is a minimum of 8 participants for each camp. Should the required number of participants not be registered, The School reserves the right to cancel the camp 5 days prior to its beginning. Each Parent will be informed and reimboursed.

22. Opiekun bierze odpowiedzialność za Uczestnika.
The Guardian is responsible for the participant.

23. Dokonując zapisu online Opiekun w polu “Uwagi” informuje kadrę Si School o stanie zdrowia Uczestnika (alergie, ograniczenia sportowe, itp) oraz innych, ważnych dla Wychowawców kwestiach.
It is very important to inform The School about any allergies or other important matters especially when the participant’s health is concerned. It can be done during the sign up, by filling in the “important info” field.

24. Szczegółowy harmonogram każdego dnia ustalony jest w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu oraz może być modyfikowany w zależności od warunków pogodowych.
A detailed schedule of each day is defined one week prior to the camp and can be modified according to weather conditions.

25. Wychowawcy zobowiązują się do zrealizowania założeń takich jak:
The teachers will realize the programme which includes:

*Jazda na rolkach w skateparku – miejsce: Azoty Arena, wycieczka piesza, opieka Wychowawców. Rollerskating

*Podchody w Lasku Arkońskim – miejsce: Lasek Arkoński, wycieczka piesza oraz przejazd komunikacją miejską, opieka Wychowawców. Treasure Hunt

*Igrzyska sportowe na polanie i piknik – miejsce: Bezrzecze, wycieczka piesza, opieka Wychowawców. Mini Olympics

*Warsztaty kulinarne: włoskie gelati oraz pasta, hiszpańska tortilla i niemieckie kartoffelsalat – pyyycha! – miejsce: Si School. Culinary workshops

*Zwiedzanie Szczecina tramwajem wodnym i plażowanie na Łasztowni ; miejsce: centrum Szczecina, wycieczka piesza oraz przejazd komunikacją miejską, opieka Wychowawców. Sightseeing in Szczecin with a water tramway trip and beachtime in Łasztownia

*Popołudniowe kino i gry planszowe ; miejsce: Si School, dobór repertuary odpowiedni do wieku i umiejętności Uczestników. Afternoon movie and boardgames time.

*Warsztaty graffitti czyli malowanie po ścianie – cała szkoła nasza 🙂 ; miejsce – Si School, projekt edukacyjno-artystyczny, materiały zapewnione przez szkołę. Graffitti workshops – painting The School 🙂

* Lekcja zumby ; miejsce – Si School, opieka wychowawców, zajęcia prowadzone przez instruktora Zumby. Zumba lessons

*Wizyta w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu z ogniskiem – miejsce: Zalesie, transport zapewniony przez Si School, ognisko na miejscu, wycieczka polskojęzyczna. The visit to the Cross-border Center of the Ecological Education in zalesie with a great bonfire

*Artystyczna sesja fotograficzna pt. 5 dni dookoła świata, miejsce: Si School, projekt edukacyjno-artystyczny, materiały zapewnione przez szkołę. A photoshoot: 5 days around the world

*Warsztaty budowania z klocków, miejsce: Si School, projekt edukacyjno-kreatywny, materiały zapewnione przez szkołę. Lego building workshops

*Warsztaty gry w koszykówkę lub siatkówkę; miejsce: Bezrzecze, projekt sportowy, materiały zapewnione przez szkołę. Voleyball and basketball workshops

IV. Prawa i obowiązki Uczestnika:/ Participants’ Rights and duties:

26. Uczestnik ma prawo do:
The participant has a right to:

– skorzystania z letnich zajęć językowych organizowanych w sposób zgodny z ofertą/ take part in the summer daycamp organised according to the predefined offer.

– aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem/ active participation in all activities defined in the programme.

– trzech posiłków dziennie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek)/ 3 meals daily( second breakfast, lunch and snack).

27. Uczestnik zobowiązany jest do:
The participant is obliged to:

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa/ obey all the safety regulations.

– wykonywania poleceń opiekuna / follow the teachers’ instructions.

– nieopuszczania miejsca prowadzenia zajęć/ never leave the surveyed area unattended.

– zachowywania się zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego/ behave well at all times.

28. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika półkolonii odpowiada Rodzic.
The Guardian/ Parents are responsible for the damages done by participants.

 V. Prawa i obowiązki Organizatora/ The School’s rights and duties.

29. Organizator zapewnia opiekę nad Dzieckiem w czasie trwania zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.00 Rodzic jest zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowej opieki w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
The School provides childcare between Monday and Friday(8-16). Should a parent fail to pick up the child before 16, there will be a fee of 50zl to be paid for each additional hour.

30. Organizator zapewnia trzy posiłki dziennie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki dostarcza firma zewnętrzna, z wyłączeniem jedzenia przygotowanego podczas warsztatów, za którego jakość odpowiedzialność bierze Organizator.
The School provides each participant with three meals each day. Meals are prepapred by a catering company, unless the participants take part in the workshops during which they prepare their own meal.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez Dziecko do szkoły. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału w zajęciach (np. zabrudzenie ubrań). Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia Dziecku odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz zajęć odbywających się w danym dniu.
The School is not responsible for the particpants’ belongings. The School is not resposinble for any damages that occur during the activities such as dirty clothing. It is The Parents’ duty to provide the participants with apropriate clothing and tools for the activities offered by The School.

32. Organizator w godzinach trwania zajęć będzie organizować czas Dzieciom na świeżym powietrzu.
The School will maximize time spent outside.

33. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez Dziecko Organizator informuje o tym fakcie Opiekuna. Opiekun może zostać poproszony o odebranie Dziecka przed upływem czasu zajęć. Dziecko naruszające zasady Regulaminu może zostać usunięte z zajęć. W takim przypadku organizator nie zwraca należności za niewykorzystany czas zajęć.
Should a participant disobey the rules and regulations, the Parent will immediately be informed. The Parent can be asked to pick up the child earlier than 4pm in such case. Should the child disobey the rules and regulations causing danger or harm to him/herself or others, The School can terminate the contract for the camp without reimboursing the payer.

34. Organizator zapewni Dzieciom uczestniczącym w letnich zajęciach językowych ubezpieczenie NNW.
The School will provide insurance for the participants.

VI. Postanowienia końcowe/ Additional information.

35. Powyższy regulamin obowiązuje Płatnika od chwili podpisania umowy lub dokonania wpłaty. Po przekazaniu umowy przez szkołę do Płatnika Płatnik ma 7 dni na pisemne lub telefoniczne odstąpienie od umowy. Jeśli tego nie zrobi, umowę uważa się za ważną.
The regulations apply upon signing the contract or making the payment. Each payer has a right to resign from the camp within 7 days, by e-mail or by phone. Otherwise the contract is valid at all times.

36. Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
All contract modification require a written form under pain of nullity.

37. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
The contract is drawn up in two identical copies, one for each party.

38. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w wypadku braku możliwości porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Szkoły.
Any disputes between The Participant and the School shall be resolved by conciliation or shall be brought before a court apropriate for The School’s headquarters.

39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
In any matters not governed herein, the provisions of the Civil Code shall apply.

40. Wyrażam pełną, zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym w mediach społecznościowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
By registering you consent to the processing and use of specified data for marketing purposes by the owner of The School.